Strategija 2008-2014

Projekto pavadinimas. Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija.

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa (KPP).

Kryptis. LEADER metodo įgyvendinimas.

Priemonė. Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas.

Paramos sutarties nr. VPSI-6-08-2 (sutartis pasirašyta 2009-02-18 tik dėl strategijos įgyvendinimo administravimo lėšų skyrimo, vietos projektų finansavimo sutartys bus pasirašomos atskirai).

Projekto pradžia. 2009-02-01

Projekto pabaiga. 2015-08-01

Projekto vertė. 10 370 277 Lt

Paramos suma.

8 150 000 Lt

 

Ją sudaro:

6 767 500 Lt

parama projektų įgyvendinimui

 

1 382 500 Lt

išlaidos susijusios su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
administravimu (tame tarpe viešinimo išlaidos)

Tikslas. Joniškio rajono savivaldybės kaimas – tai vietovė su išvystyta aplinkosaugine, socialine, gamybine ir kitų verslų infrastruktūra, į vietinę ir tarptautinę rinką orientuotas, restruktūrizuotas, modernus ir konkurencingas žemės ūkis, aukštos kultūros ir profesinės orientacijos žmonėmis, siekiančiais į kaimą nešti ir įgyvendinti pažangias idėjas, pasiekti aukštą veiklos efektyvumo lygį, suformuoti aukštos kultūros tarpusavio bendravimo santykius ir sukurti aplinką, kurioje norėtų ir galėtų pasiturinčiai gyventi kaimo žmogus.

UŽDAVINIAI: Telkti kaimo gyventojus perspektyviam kaimo pertvarkymui; įtraukti kaimo bendruomenes ir visą intelektualinį kaimo potencialą į strategijos rengimą ir įgyvendinimą; organizuoti ir vykdyti strategijos įgyvendinimo monitoringą; vykdyti kaimo gyventojų informavimą apie strategijos įgyvendinimą ir jos naudą.

Parama projektų įgyvendinimui (6 767 500 Lt) yra išskirstyta pagal prioritetus ir priemones:

  1. Prioritetas: Kaimo verslų įvairinimas, kaimo gyventojų užimtumo ir pajamų didinimas. Priemonės: modernizuoti veikiančius ūkio subjektus ir didinti jų efektyvumą; plėsti verslus VVG teritorijoje, kurti papildomą pridedamąją vertę ir didinti kaimo gyventojų pajamas; didinti kaimo turizmo paslaugų apimtis ir stiprinti vietovės patrauklumą. (paramos lėšos 1 610 224 Lt)
  2. Prioritetas: Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas, teritorijos sutvarkymas pritaikant juos bendruomenės poreikių tenkinimui ir socialinės atskirties mažinimui.
    Priemonės: atnaujinti pastatus ir sutvarkyti aplinką padidinant kaimo gyvenamosios vietovės patrauklumą; sukurti materialinę bazę nevyriausybinių organizacijų veiklai, įtraukiant į ją tikslines socialines grupes; teikti socialines paslaugas kaimo gyventojams gerinant jų gyvenimo sąlygas; organizuoti kaimo gyventojų turiningą laisvalaikio užimtumą. (paramos lėšos 1 454 659 Lt)
  3. Prioritetas: Infrastruktūros kūrimas pritaikant ją išbalansuotai darniai kaimo vietovės plėtrai, išsaugant kaimo kraštovaizdžio kultūros identitetą ir viešąsias erdves.
    Priemonės: sukurti infrastruktūrą atitinkančią kaimo gyventojų poreikius; didinti kaimo vietovės patrauklumą ir estetinį įvaizdį; sutvarkyti prieigas prie vandens telkinių ir sporto aikštynus. (paramos lėšos 2 362 067 Lt)
  4. Prioritetas: Kultūros paveldo objektų atnaujinimas ir pritaikymas pilietiškumo ugdymui ir krašto tradicijų išlaikymui.
    Priemonės: išsaugoti kultūros paveldo objektus pritaikant juos visuomenės poreikiams; skatinti tradicinių amatų išsaugojimą ir plėtrą; skatinti visuomenę puoselėti etnokultūros vertybes. (paramos lėšos 1 340 550 Lt)

Taip pat strategijoje yra numatyta skirti 202 268 Lt paramą tradicinių rajoninių renginių organizavimui.

Rezervinių projektų įgyvendinimui papildomai skirta 108186 Eur.

Kalendorius

  Balandis 2024  
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30