Įgyvendinti

2008-2014 m. Strategijos parengimas

2006-10-06 pateikiama paraiška skirti finansinę paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą.

Projekto pavadinimas. Techninė parama kaimo vietovių studijoms, jų vertinimui, paraiškų paramai gauti parengimui, atsižvelgiant į susijusių gyventojų poreikius, parengtos bandomosios strategijos tobulinimui, siekiant pasirengti Leader metodo įgyvendinimui 2007-2013 metais.

Programa. Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumentas (BPD).

Prioritetas. Kaimo plėtra ir žuvininkystė.

Priemonė. Leader+ pobūdžio priemonė.

Veiklos sritis. Įgūdžių įgijimas.

Paramos sutarties nr. BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0026 (pasirašyta 2007-02-14).

Projekto pradžia. 2006-08-01

Projekto pabaiga. 2008-06-30

Projekto vertė. 81 862,43 Lt

Paramos suma. 70 000 Lt

Finansavimo šaltiniai. Paramos suma 70 000 Lt: ES struktūrinio fondo – Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyriaus lėšos – 52 500 Lt, t.y. 75 proc. Paramos sumos; Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 17 500 Lt, t.y. 25 proc. Paramos sumos.

11 862,43 Lt Joniškio rajono savivaldybės administracijos lėšos.

Projekto tikslas – plėtoti kaimo lyderių, bendruomenės atstovų ir jų lyderių gebą, inicijuoti kaimo plėtros pokyčius, siekiant pasirengti Leader metodo įgyvendinimui 2007-2013 m. Projektas turėtų užtikrinti pradėto ekonominio persitvarkymo tęstinumą, spartinti ekonominį augimą, užtikrinti bendruomenės darnios plėtros principus. Šiuos tikslus tikimasi įgyvendinti papildomų investicijų dėka, restruktūrizavus gamybinį potencialą, pakėlus bendruomenės narių veiklos aktyvumą per 2007-2013 metus.

Uždaviniai:

  • skatinti Joniškio rajono savivaldybės kaimo gyventojų ir bendruomenių potencialą per programas nukreiptas į bendruomenių plėtrą;
  • atlikti ir įvertinti Joniškio rajono vietos veiklos teritorijos studiją;
  • patobulinti parengtą bandomąją integruotą kaimo plėtros strategiją
  • įgyvendinti tarpteritorinius ir tarptautinius bendradarbiavimo projektus.

Rezultatas. Parengta Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija.

Apie projektą.

Projekto įgyvendinimo metu vyko mokymai „Kaimo vietovės studija ir plėtra 2007-2013 m.“, kuriuose dalyvavo daugiau nei 100 kaimo bendruomenių atstovų. Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su pagrindinėmis 2007-2013 m. strategijos rengimo kryptimis, išsakė savo lūkesčius, pateikė numatomų įgyvendinti projektų idėjas. Vietos veiklos grupės nariai apvažiavo visas rajono kaimo bendruomenes, susitiko su kaimo bendruomenių lyderiais, išklausė jų pageidavimus kaimo plėtros srityje.

Projekto įgyvendinimo metu buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupe, keturšalė bendradarbiavimo sutartis su Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupe, Raseinių rajono vietos veiklos grupe „Raseinių krašto bendrija“ bei Šiaulių rajono vietos veiklos grupe. 2007 m. spalio 23-24 dienomis surengta tarptautinė konferencija „Leader patirtis Joniškio ir Kandavos vietos veiklos grupėse“. Dalyvavo 24 svečiai iš Latvijos. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės bei rajono kaimo bendruomenių atstovai aktyviai dalyvavo ne tik vietinėse, bet ir tarptautinėse LEADER konferencijose: 2007 m. gegužės 17 d. dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „Leader programa Baltijos šalyse: laimėjimai ir perspektyvos“; 2007 m. spalio 19-20 d. dalyvauta V tarptautinėje konferencijoje „Kaimo moterys aplink Baltiją“; 2007 m. lapkričio 15-16 dienomis dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „LEADER – organizacija ar projektas“ Parnu (Estija). Konferencijoje perskaitytas pranešimas apie Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupę; 2007 m. lapkričio 21-24 d. dalyvauta baigiamojoje Leader+ konferencijoje „Leader pasiekimai: teritorinės patirties įvairovė“ Evora (Portugalija). Užmegzti ryšiai ir susitarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo su vietos veiklos grupe iš Lenkijos; 2007 m. gruodžio 14 d. dalyvauta konferencijoje „LEADER+ nauda Mažeikių rajono savivaldybės kaimo vietovei: vietos apžvalga ir perspektyvos“; 2008 m. kovo 10-15 d. VVG pirmininkė R.Misiūnienė ir projekto administratorė R.Birutytė kartu su kitais ŽŪM, NMA bei kitų VVG atstovais dalyvavo stažuotėje Airijoje, susipažinta su vietos veiklos grupių veikla, pamatyti įgyvendintų projektų rezultatai; 2008 m. kovo 31-balandžio 4 d. 15 Joniškio VVG, kaimo bendruomenių atstovų dalyvavo tarptautiniame kvalifikacijos kėlimo seminare „LEADER programos įgyvendinimas ES šalyse. Čekijos, Lenkijos modelis: Vietos veiklos grupių (VVG) bendradarbiavimo veiklos pavyzdžiai“. Pamatyti įgyvendintų projektų rezultatai, pasidomėta lenkų ir čekų patirtimi; 2008 m. balandžio 8 d. aštuoni VVG nariai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Kandava mieste (Latvija). Pristatyta Joniškio VVG veikla, susipažinta su latvių VVG nariais, aplankyti projektiniai objektai; 2008 m. balandžio 18 d. R.Misiūnienė ir R.Birutytė dalyvavo Kelmės krašto partnerystės VVG konferencijoje „Leader+ programa ir Vietos plėtros 2007-2013 m.m. strategija“. Susipažinta su Kelmės KPVVG darbo planais; 2008 m. gegužės 23 d. 5 VVG ir kaimo bendruomenių atstovai dalyvavo Vietos veiklos grupių forume Raseinių rajone; 2008 m. birželio 5-9 dienomis 7 VVG ir kaimo bendruomenių atstovai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Lenkijoje. Su vietos veiklos grupe „Partnerstwo dla Krajny i Paluk“ aptartos bendradarbiavimo bei bendrų projektų rengimo galimybės.

Galutinis projekto rezultatas – parengta Vietos plėtros 2008-2014 m. strategija. Strategijos projektas buvo pristatytas 2008 m. balandžio 28 d. konferencijos metu. Projektą svarstė kaimo bendruomenių susirinkimuose ir seniūnijų gyventojų sueigose. Birželio 26 d. įvyko baigiamoji konferencija, kurioje dar kartą buvo supažindinta su numatomais įgyvendinti prioritetais, tikslais, priemonėmis bei paramos sumomis. Parengtam strategijos projektui pritarė visi dalyviai.

Tolimenė eiga.

2008 m. liepos 3 d. parengtą Vietos plėtros strategiją pateikėme Nacionalinei mokėjimo agentūrai vertinimui.

2008 m. liepos 10 d. Joniškio rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-155 „Dėl pritarimo vietos plėtros 2008-2014 m. strategijai“ pritarė parengtai strategijai.

2008 m. rugsėjo 10 d. vertintojai baigė darbą ir teigiamai įvertino mūsų strategiją.

2008 m. spalio 9 d. pateikėme Paraišką gauti paramą šios strategijos įgyvendinimui.

2009 m. sausio 9 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko Projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemones VI komiteto posėdis, kuriame rekomenduota skirti paramą Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupei.

2009 m. sausio 23 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-34 Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos įgyvendinimui skiriama 8 150 000 litų.

Kalendorius

  Birželis 2024  
P A T K Pn Š S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30