Įgyvendinti

Amatų plėtros galimybės Joniškio VVG teritorijoje

Projekto pavadinimas. Amatų plėtros galimybės Joniškio VVG teritorijoje.

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa (KPP).

Priemonė. Techninė pagalba.

Veiklos sritis. Nacionalinis kaimo tinklas.

Projekto pradžia. 2012-08-01

Projekto pabaiga. 2013-08-01

Projekto vertė. 12 000 Lt

Paramos suma. 12 000 Lt

Projekto aprašymas. Įgyvendinant projektą Joniškio VVG teritorijoje bus nustatyta kokiais tradiciniais amatais užsiima (kokius amatus moka) vietos gyventojai. Tyrimo metu bus bendraujama su seniūnijų, kaimo bendruomenių atstovais, vietos amatininkais, jaunimu. Tyrimo rezultatai bus publikuoti leidinyje, kur informacija apie rajono amatininkų potencialą bus iliustruota jų darbo aplinkos ir dirbinių nuotraukomis. Tyrimo medžiaga bus pristatoma teminiame susitikime Joniškio rajono VVG. Į susitikimą bus kviečiamos rajono kaimo bendruomenės, ypač ketinančios steigti amatų centrus (jau pateikusios paraiškas), amatininkai, valdžios atstovai, verslo atstovai, kitos rajono organizacijos. Tyrimo medžiaga bus aktuali įgyvendinant Joniškio VVG tarpteritorinį projektą.

Projekto tikslas – išanalizuoti Joniškio rajono VVG teritorijos bendruomenių ir kitų visuomeninių organizacijų dalyvavimo, Strategijos įgyvendinime galimybes, plėtojant tradicinius amatus, išleisti studijos medžiagą, akcentuojant galimų plėtoti amatų rūšis, veikiančių ir/ar planuojančių užsiimti amatais amatininkų skaičių. Projektas atitinka priemonės veiklos srities tikslą – kaimo plėtros patirties ir pokyčių nustatymas, rinkimas, sisteminimas, apibendrinimas ir pasiūlymų teikimas. Projekto metu bus atliekama analizė, teikiamos išvados, viešinama patirtis, teikiami pasiūlymai dėl dalyvavimo tradicinių amatų centrų veikloje.

Per paskutinius du metus Joniškio rajono kaimo bendruomenės, moterų draugijos, kitos organizacijos ėmė ypač domėtis amatų plėtra vietose – organizuoja seminarus, mokymus. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė rengdama Vietos plėtros 2008 – 2014 metų strategiją suplanavusi, kad Joniškio VVG teritorijoje bus įrengti 2 tradicinių amatų centrai. Jau yra pateiktos paraiškos centrams įrengti – pareiškėjai planuoja, kad įrengtais centrais galės pagal poreikį naudotis visos VVG teritorijos gyventojai. Efektyviam tokių centrų panaudojimui reikalinga susisteminta medžiaga apie amatų plėtros galimybes Joniškio rajone. Joniškio VVG parengtoje Strategijoje numatyta ir parama verslo plėtrai – atlikus tyrimą galima būtų skatinti amatininkus plėtoti savo amatą kaip verslą, gaunat iš to pajamų. Paramos tokio verslo plėtrai būtų galima gauti teikiant vietos projektą Joniškio VVG.

Atliekant tyrimą, bendraujant su amatininkais, jie bus skatinami išsakyti, su kokiomis pagrindinėmis problemomis susiduria. Leidinyje susisteminta medžiaga padės rajono amatininkams susirasti kolegas užsiimančius tuo pačiu amatu, planuojantiems vystyti amatą – susirasti amatininką galinti pamokyti technologijų. Baigiamojoje konferencijoje bus kviečiami dalyvauti apklausti esami ir potencialūs amatininkai, bendruomenės, steigiančios amatų centrus, visų Joniškio VVG teritorijoje esančių nevyriausybinių ir kitų organizacijų atstovai. Konferencijos metu bus pristatoma tyrimo medžiaga. Konferencija, tai galimybė gyvai pasidalinti patirtimi, aptarti tyrimo medžiagą, numatyti pagrindines gaires, galimai amatų plėtrai Joniškio VVG teritorijoje. Joniškio VVG planuoja tarptautinius projektus su Suomijos ir Latvijos VVG orientuotus į amatus. Tyrimo medžiaga, konferencija padės įtraukti daugiau teritorijos gyventojų į šių projektų įgyvendinimą. Parengtas leidinys teiks informaciją apie Joniškio rajone veikiančius amatininkus, bus nurodomi jų kontaktiniai duomenys, atsiras viešai prieinama susisteminta konkreti informacija apie amatų plėtros galimybes Joniškio VVG teritorijoje. Leidinyje pateikti kontaktiniai duomenys sudarys palankias sąlygas tarpusavio bendradarbiavimui tarp amatininkų ir amatais besidominčių organizacijų. Viešai visiems Joniškio VVG teritorijos gyventojams prieinama tyrimo medžiaga skatins rajono teritorijoje veikiančias organizacijas, vykdančias/planuojančias vykdyti veiklą susijusią su amatais susirasti savo rajono amatininkus galinčius vesti praktinius mokymus, tyrimo medžiaga suteiks informacijos apie laisvas nišas norintiems užsiimti amatais ir gauti iš to pelno. Suaktyvės bendradarbiavimas tarp rajone veikiančių organizacijų ir pasidalijimas dalyvavimo kaimo plėtros procese patirtimi. Susisteminta tyrimo medžiaga bus naudojama įgyvendinant Strategiją ir rengiant kitus projektus susijusius su kaimo plėtra.

Kalendorius

  Birželis 2024  
P A T K Pn Š S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30